allparts
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea
( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city, Guangdong
province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
0.56廓 짹5% 10W 0.56廓 짹5% 5W 0.56英寸 28共 0.56英寸28 7段共
0.56英寸8 7段 共 0.56英寸管白色共四位白色56 0.56옴 2W 0.56FOURDIGITE66RED
0.56MKF (560NF) 630V 0.5-6P玲사썣訝뗦렏 0.56R 0.56R(R56) 짹1%
0.56R-2010-0.75-5%-RL2010JK-07 0.56UF630V-K. 564K630 / MMH063 0.56uH 0.56uH 0.32A AXIAL
0.56uH 0805 0.56uH 1008 0.56uH 1210 0.56uH 1608
0.56uH 2012 0.56uH 3225 0.56UH K (LAL02NAR56M) [TAIYOY 0.56UH1008SC-561TJBC
0.56uHFCI2012F-R56K(MFI2012R56 0.56Ω(2012)(F) 0.5廓 5% 閻녘넑 0.5廓 (R500) 짹1%
0.5廓 짹5% 10W 0.5廓 짹5% 5W 0.5黑 0.5A
0.5A 250VAC사뭴嶸▽퓷⒳툦 0.5A -06PBS 0.5A -06PBX 0.5A -08PBS
0.5A -08PBX 0.5A- 10PBS 0.5A -10PBX 0.5A 125V 慢
0.5A- 12PBS 0.5A -12PBX 0.5A- 14PBS 0.5A -14PBX
0.5A -20PBX 0.5A -22PBX 0.5A -24PBX 0.5A 250V
0.5A 250V (GLASS) 0.5A 250V(B-TYPE) 0.5A -26PBX 0.5A -28PBX
0.5A -30PBX 0.5A -34PBX 0.5A -40PBX 0.5A -60PBX
0.5A 60V 0.5A 63V 快 0.5A AC250V 0.5A/125VAC
0.5A/133C 0.5A/250V217500N5 0.5A-10PBS-P 0.5A-10PBX
0.5A-14000758 0.5A-20PBS 0.5A-22PBS 0.5A-24PBS
0.5A250V 0.5A-26PBS 0.5-A-28P 0.5A-28PBS
0.5A-30PBS 0.5A-30PBX 0.5A-30PLB-P 0.5A-34PBS
0.5A-40PBS 0.5A500mm 0.5A-50PBS 0.5A-50PBX
0.5A-60PBS 0.5A保MF-FSMF050X2 0.5AB-14000759 0.5A-LT-06P
0.5A-LT-08P 0.5A-LT-12P 0.5A-LT-16 0.5A-LT-16PF
0.5A-LT-36P 0.5A-LT-40PF 0.5A-LT-50PF 0.5A-LT-9T-16
0.5-AS-10P 0.5-AS-45P 0.5A-WTS-05P 0.5A-WTS-06P
0.5A-WTS-07P 0.5A-WTS-08P 0.5A-WTS-09P 0.5A-WTS-10P
0.5A-WTS-11P 0.5A-WTS-12P 0.5A-WTS-14P 0.5A-WTS-15P
0.5A-WTS-16P 0.5A-WTS-18P 0.5A-WTS-19P 0.5A-WTS-20P
0.5A-WTS-21P 0.5A-WTS-22P 0.5A-WTS-24P 0.5A-WTS-25P
0.5A-WTS-26P 0.5A-WTS-27P 0.5A-WTS-28P 0.5A-WTS-29P
0.5A-WTS-30P 0.5A-WTS-32P 0.5A-WTS-33P 0.5A-WTS-34P
0.5A-WTS-35P 0.5A-WTS-36P 0.5A-WTS-40P 0.5A-WTS-45P
0.5A-WTS-50P 0.5A-WTS-54P 0.5A-WTS-60P 0.5A-WTX-04P
0.5A-WTX-06P 0.5A-WTX-07P 0.5A-WTX-08P 0.5A-WTX-09P
0.5A-WTX-10P 0.5A-WTX-11P 0.5A-WTX-12P 0.5A-WTX-14P
0.5A-WTX-15P 0.5A-WTX-15P 하 0.5A-WTX-16P 0.5A-WTX-18P
0.5A-WTX-19P 0.5A-WTX-20P 0.5A-WTX-21P 0.5A-WTX-22P
0.5A-WTX-24P 0.5A-WTX-25P 0.5A-WTX-26P 0.5A-WTX-27P
0.5A-WTX-29P 0.5A-WTX-30P 0.5A-WTX-32P 0.5A-WTX-33P
0.5A-WTX-35P 0.5A-WTX-36P 0.5A-WTX-40P 0.5A-WTX-42P
0.5A-WTX-45P 0.5A-WTX-50P 0.5A-WTX-54P 0.5A-WTX-60P
0.5AZ12 0.5AZ8.2 0.5Aゆ걿鸚띶엹 0.5B.T.B30PM-ST
0.5B-15PBS 0.5B-15PBX-P 0.5B-40PLB 0.5B-46PBS
0.5B-54PBS-P 0.5BTB-100P-F-ST 0.5BTB-100P-M-ST 0.5BTB-16P-M-ST
0.5BTB16PM-STMH3.0 0.5BTB-16S-F-ST 0.5C10X38AM 0.5C-14000701
0.5CB-14000746 0.5CV-14000731 0.5D-06PLB 0.5D-10PLB
0.5D-10PLB(하) 0.5D-10PLBF(상) 0.5E-52PBX-T 0.5E-6PBX-P
0.5E-WTSG-20P 0.5F-50P 0.5FB-45P-AU 0.5FM-1.0SP-1.9F
0.5FPC-18P-B 0.5FPC-40P 0.5FPCCON'N 0.5G-WTX-06P
0.5G-WTX-18P 0.5G-WTX-20P 0.5G-WTX-24P 0.5G-WTX-28P
0.5G-WTX-46P 0.5G-WTX-50P 0.5G-WTX-54P 0.5G-WTX-60P
0.5-H4.0-20P-PLUG 0.5-H4.0-20P-PLUG(V) 0.5-H4.0-20P-SOCKET 0.5-H4.0-20P-SOKET(V)
0.5H5.040PPLUG 0.5I/0-18P-JBI 0.5IN KNOB SKIRTS 0.5INCH-D2-4V-MINI
0.5INCH-G-4V 0.5K-A-04PB 0.5K-A-05PB 0.5K-A-05PB(0.5A-LT-05P) [0.5m
0.5K-A-06PB 0.5K-A-06PB(0.5A-LT-06P) [0.5m 0.5K-A-07PB 0.5K-A-09PB
0.5K-A-10PB 0.5K-A-11PB 0.5K-A-13PB 0.5K-A-15PB
0.5K-A-15PB [0.5mm/ Vertical] 0.5K-A-16PB 0.5K-A-17PB 0.5K-A-18P
0.5K-A-19PB 0.5K-A-20PB 0.5K-A-20PBF 0.5K-A-21PB
0.5K-A-23PB 0.5K-A-24PB 0.5K-A-24PBF 0.5K-A-25PB
0.5K-A-26PB 0.5K-A-27PB 0.5K-A-29PB 0.5K-A-30PB [0.5mm/Vertical /1
0.5K-A-31PB 0.5K-A-33PB 0.5K-A-34PB 0.5K-A-35PB
0.5K-A-36PB 0.5K-A-37PB 0.5K-A-38PB 0.5K-A-39PB
0.5K-A-40PBF 0.5K-A-45PB 0.5K-A-45PBF 0.5K-A-54PB
0.5K-A-60PB 0.5K-AS-04PWB 0.5K-AS-04PWB(上) 0.5K-AS-05PWB
0.5K-AS-06PWB 0.5K-AS-07PWB 0.5K-AS-08PWB 0.5K-AS-08PWB [0.5mm 08P 상접
0.5K-AS-09PWB 0.5K-AS-10PWB 0.5K-AS-11PWB 0.5K-AS-12PWB
0.5K-AS-12PWB(上) [0.5A-WTS-12 0.5K-AS-14PWB 0.5K-AS-15PWB 0.5K-AS-16PWB
0.5K-AS-17PWB 0.5K-AS-18PWB 0.5K-AS-18PWB(上) [0.5mm 18P 0.5K-AS-20PWB
0.5K-AS-21PWB 0.5K-AS-22PWB 0.5K-AS-22PWB(上) [0.5A-WTS-22 0.5K-AS-24PWB
0.5K-AS-25PWB 0.5K-AS-26PWB 0.5K-AS-26PWB (TOP) 0.5K-AS-26PWB(上) [0.5mm 26P
0.5K-AS-27PWB 0.5K-AS-28PWB 0.5K-AS-28PWB(上) [2K/REEL] 0.5K-AS-29PWB
0.5K-AS-30PWB 0.5K-AS-30PWB [0.5A-WTS-30P] 0.5K-AS-31PWB 0.5K-AS-32PWB
0.5K-AS-33PWB 0.5K-AS-34PWB 0.5K-AS-34PWB(上) [0.5mm 34P 0.5K-AS-35PWB
0.5K-AS-36PWB 0.5K-AS-37PWB 0.5K-AS-38PWB 0.5K-AS-40PWB
0.5K-AS-41PWB 0.5K-AS-42PWB 0.5K-AS-44PWB 0.5K-AS-45PWB
0.5K-AS-48PWB 0.5K-AS-48PWB(上) [0.5A-WTS-48 0.5K-AS-4PWB 0.5K-AS-50PWB
0.5K-AS-51PWB 0.5K-AS-54PWB 0.5K-AS-55PWB 0.5K-AS-57PWB
0.5K-AS-60PWB 0.5K-AS-6PWB 0.5K-AS-8PWB 0.5K-AX-04PWB
0.5K-AX-04PWB(下) [0.5A-WTX-04 0.5K-AX-05PWB 0.5K-AX-05PWB(下) [0.5A-WTX-05 0.5K-AX-06PWB(下) [0.5A-WTX-06
0.5K-AX-07PWB 0.5K-AX-07PWB(下) [0.5A-WTX-07 0.5K-AX-08PWB 0.5K-AX-08PWB(下) [0.5A-WTX-08
0.5K-AX-09PWB 0.5K-AX-09PWB(下) [0.5A-WTX-09 0.5K-AX-10PWB 0.5K-AX-10PWB(下) [0.5A-WTX-10
0.5K-AX-11PWB 0.5K-AX-11PWB(下) [0.5A-WTX-11 0.5K-AX-12PWB 0.5K-AX-12PWB(下) [0.5A-WTX-12
0.5K-AX-13PWB 0.5K-AX-13PWB(下) [0.5A-WTX-13 0.5K-AX-14PWB 0.5K-AX-14PWB(下) [0.5A-WTX-14
0.5K-AX-16PWB 0.5K-AX-16PWB(下) [0.5A-WTX-16 0.5K-AX-17PWB 0.5K-AX-18PWB
0.5K-AX-19PWB 0.5K-AX-19PWB(下) [0.5A-WTX-19 0.5K-AX-20PWB 0.5K-AX-20PWB(下) [0.5A-WTX-20
0.5K-AX-21PWB 0.5K-AX-22PWB 0.5K-AX-22PWB(下) [0.5A-WTX-22 0.5K-AX-24PWB
0.5K-AX-24PWB(下) [0.5A-WTX-24 0.5K-AX-25PWB 0.5K-AX-25PWB(下) [0.5A-WTX-25 0.5K-AX-26PWB
0.5K-AX-26PWB(下) [0.5A-WTX-26 0.5K-AX-27PWB 0.5K-AX-28PWB 0.5K-AX-28PWB(下) [0.5A-WTX-28
0.5K-AX-29PWB 0.5K-AX-30PWB 0.5K-AX-30PWB(下) [0.5A-WTX-30 0.5K-AX-31PWB
0.5K-AX-32PWB 0.5K-AX-33PWB 0.5K-AX-33PWB(下) [0.5A-WTX-33 0.5K-AX-34PWB
0.5K-AX-35PWB 0.5K-AX-36PWB 0.5K-AX-36PWB(下) [0.5A-WTX-36 0.5K-AX-37PWB
0.5K-AX-38PWB 0.5K-AX-40PWB 0.5K-AX-40PWB(下) [0.5A-WTX-40 0.5K-AX-41PWB
0.5K-AX-42PWB 0.5K-AX-44PWB 0.5K-AX-45PWB 0.5K-AX-45PWB(下) [0.5A-WTX-45
0.5K-AX-46PWB 0.5K-AX-4PWB 0.5K-AX-50PWB 0.5K-AX-50PWB(下) [0.5A-WTX-50
0.5K-AX-51PWB 0.5K-AX-54PWB 0.5K-AX-55PWB 0.5K-AX-57PWB
0.5K-AX-60PWB 0.5K-AX-6PWB 0.5K-AX-8PWB 0.5K-BX-28PWB
0.5K-DK-40PWB(下) 0.5K-DX-04PWB 0.5K-DX-05PWB 0.5K-DX-10PWB
0.5K-DX-12PWB 0.5K-DX-13PWB 0.5K-DX-14PWB 0.5K-DX-15PWB
0.5K-DX-16PWB 0.5K-DX-18PWB 0.5K-DX-20PWB 0.5K-DX-22PWB
0.5K-DX-24PWB 0.5K-DX-24PWB(상하) 0.5K-DX-26PWB 0.5K-DX-28PWB
0.5K-DX-30PWB 0.5K-DX-32PWB 0.5K-DX-33PWB 0.5K-DX-34PWB
0.5K-DX-36PWB 0.5K-DX-40PWB 0.5K-DX-45PWB 0.5K-DX-50PWB
0.5K-DX-54PWB 0.5K-DX-60PWB 0.5K-DX-6PWB 0.5K-DX-8PWB
0.5KUS12N12M 0.5KUS12N15M 0.5KUS12N18M 0.5KUS12N3.3M
0.5KUS12N3.3M-H3 0.5KUS12N5M 0.5KUS12N5M-H3 0.5KUS12N9M
0.5KUS15N12M 0.5KUS15N3.3M 0.5KUS15N7.2M 0.5KUS15N9M
0.5KUS24N12M 0.5KUS24N15M 0.5KUS24N18M 0.5KUS24N5M
0.5KUS24N5M-H3 0.5KUS24N7.2M 0.5KUS24N9M 0.5KUS3.3N18M
0.5KUS3.3N5M 0.5KUS3.3N7.2M 0.5KUS48N15M 0.5KUS48N18M
0.5KUS48N24M 0.5KUS48N5M 0.5KUS48N5M-H3 0.5KUS48N7.2M
0.5KUS48N9M 0.5KUS5N12M 0.5KUS5N15M 0.5KUS5N18M
0.5KUS5N18M-H3 0.5KUS5N24M 0.5KUS5N24M-H3 0.5KUS5N3.3M
0.5KUS5N5M 0.5KUS5N5M-H3 0.5KUS5N7.2M-H3 0.5KUS5N9M
0.5MM 10P 0.5MM 10P 母座 0.5MM 10P 캡林 0.5MM 18P FFC
0.5MM 28PIN 0.5MM 36P 됪듊凉H2.0mm 訝뗦 0.5MM 500G 0.5mm 50pin
0.5mm FPC 20P 0.5mm H=4.0 - 20PIN Connector 0.5mm H=4.0 - 20PIN Socket V 0.5MM_40P 05002HR-40 后
0.5MM14P接器 拉拔上接 0.5MMFREEHEIGHT-3-182 0.5MPA 0.5OHM
0.5ohm 1206 5% 0.5ohm 5% 3W 0.5ohm,1w,j 0.5ohms±1% 긍던/途料榴
0.5P 0.5P%;100V 0.5pF 0402 50V COG +/-0.05pF 0.5pF 1005
0.5pF 1608 0.5PF 50V X7R 0402 0.5PF/2012/50V 0.5PF/3KV
0.5PF/50V 0.5pF/50V C 1005 C 0.5PF/50V-100V0.5PF 0.5pF;±0.1pF;0201;NPO/C0G;50V
0.5pF;±0.1pF;0402;NPO/C0G;50V 0.5pF_50V_+-0.25pF_0402 0.5PF-0603-NP0-250V-0.05PF-ATC 0.5PF-0805-C0G-50V-0.25PF-CL21
0.5PF-0805-NP0-50V-0.1PF-CL21C 0.5PH-2.0H-24C 0.5PITCH 0.5R
0.5R 5% 1/2W 0.5R F 2W 0.5R-1/2W 0.5R3W
0.5RX1.42X2.5T 0.5S-14000737 0.5S-1S-12PWB 0.5S-1X-30PWB
0.5S-3Z-24P-LTQ 0.5S4E_0505S3U 0.5S4E_0512S3U 0.5S4E_1205S3U
0.5S4E_1212S3U 0.5S4E_1215S3U 0.5S-4S-28PWT-0.71R 0.5S-5X-40PWB
0.5S-A-6PB 0.5S-AS-6PWB 0.5S-CX-10PWB 0.5S-CX-12PWB
0.5S-CX-13PWB 0.5S-CX-9PWB 0.5-SD 0.5SMC51CA-E3/57T
0.5SN-14000702 0.5UF/250V 0.5UF/250VAC 0.5W
0.5W 3V0 0.5W 3V3 0.5W 100옴 0.5W 10V
0.5W 110V 0.5W 13V 0.5W 15V 0.5W 16V
0.5W 18V 0.5W 2.0V 0.5W 2.7V 0.5W 20V
0.5W 22V 0.5W 24V 0.5W 2V7 0.5W 3.6V
0.5W 3.9V 0.5W 30V 0.5W 33V 0.5W 36V
0.5W 36V(BZV55C36V) 0.5W 39V 0.5W 3K Ω 1% 0.5W 4.3V BZM55C4V3
0.5W 4.7V 0.5W 47V 0.5W 5.6V(BZV55C5V6) 0.5W 6.8V
0.5W 6.8V (SOT23) 0.5W 7.2V 0.5W(3.9V) 0.5W/18V
0.5W/33V 0.5W/4.7V 0.5W/5.1V (HZ5C2 0.5W/7.5V
0.5W0.51502%B2MMB/MEF0207 0.5W10V 0.5W11V1% 0.5W11V2%LL-34
0.5W12V 0.5W-12V 0.5W12V2% 0.5W13V2%
0.5W15V 0.5W16V DO-35 0.5W18V 0.5w1MohM350vDC1%
0.5W2.0V 0.5W2.4V 0.5W20V 0.5W22V
0.5W27V 0.5W2V 0.5W3.3V LL-34 0.5W3.3V2%
0.5W3.9V 0.5W30V 0.5W3V9 0.5W4.3V
0.5W4.7V 0.5W4V3 0.5W5.1V 0.5W-5.1V
0.5W5.1V 5% 0.5W5.6V 0.5w560ohM350vDC1% 0.5W5730 18-20V
0.5W5730 9-10V 0.5W5V1 0.5W6.2V 0.5W6.8
0.5W62V 0.5W-68R 0.5W-68R/680 0.5W6V2
0.5W7.2V 0.5W75V 0.5W8.2V 0.5W8.2V 9A2 2%件
0.5W8.2VSOD-123 0.5W9.1V 0.5W管系列 0.5WQBC
0.5WQRC 0.5WTBSMTV/TS/R 0.5X24X110XC(3/3/5/5)(0.035X0. 0.5X30X30XC(3/3/6/6)(0.05X0.3)
0.5X30X40XC(3/3/5/5)(0.035X0.3 0.5X30X80XC(3/3/6/6)(0.05X0.3) 0.5X32X45XC(3/3/6/6)(0.05X0.3) 0.5X40X200XC(3/3/5/5)(0.035X0.
0.5X40X40XC(3/3/5/5)(0.035X0.3 0.5X40X45XC(4/4/6/6)(0.05X0.3) 0.5X40X90XC(3/3/5/5)(0.035X0.3 0.5x50 K50-150
0.5X50X120XC(3/3/5/5)(0.035X0. 0.5X50X150XC 0.5Ω J 2W 0.5Ω(2012)(F)
0.5ΩF2W 미니타입 0.6*10*12*17.5*10T 0.6*14*15*7.8T_SPRING 0.6/1KV HKIV 35SQ
0.6/1KV HKIV 95SQ 0.6/1KV TFR-CV 10SQ*4C 일반 0.6/1KV TFR-CV 70SQ 일반 0.6/1KV TFR-CV 70SQ*1C 일반
0.60 T-52 0.600.8A7.971 0.601.081.000 0.601.151
0.601.217.160 (110) 170 (240V) 0.601.388.174 0.601.790.270 0.601.822.400
0.601.882.L63 0.601.882.L73 0.601.893.H64 0.601.9A6.976
0.601.9C3.160 0.601.9C3.170 0.601.9C6.300 0.603.131.070
0.603.9A2.172 0.6-10mm (.J10. 0.6-11mm (.J11. 0.6-12.5mm (.J12-5.
0.6-12mm (.J12. 0.6-13mm (.J13. 0.6-15mm (.J15. 0.6-17.5mm (.J17-5.
0.6-17mm (.J17- 0.6-2.5mm (.J2-5. 0.6-2.5PF 0.6-2.5PF4X4787
0.6-2.5PFMFG4X4-2.5P630 0.620E 1206 1% 0.6-20mm (.J20. 0.6226.T2
0.6-25mm (.J25. 0.6-26mm (.J626. 0.62Ω(2012)(F) 0.63 ATR
0.630A 125V 快 0.633.831 0.635.128 0.635.130
0.635.132 0.635.808 0.635.810 0.635.812
0.63A TRIAD. Marking Code 0.6-3mm (.J3-0. 0.6-4.5PF 0.6402519
0.64163 0.6-4mm (.J4-0 0.65.0102.0 0.65.0104.0
0.6-52mm 0.6-52mm (.J652. 0.65天片 0.65A 60V
0.6-5mm (.일자) 0.6-5mm (.J5-0. 0.6-6mm (.J6-0. 0.67.2365.5
0.6-7.5mm (.J7-5. 0.6-7mm (.J7-0. 0.68.0550.5 0.68.0646.0
0.68.0741.0 0.68.0745.0 0.68/35V T/T 0.680E12061%
0.68廓 (R680) 짹1% 0.68廓 짹5% 10W 0.68廓 짹5% 5W 0.6-8mm (.J8-0.
0.68OHMK(71-34A) 0.68R 1W / J AXIAL 0.68UF 0.68UF 1000V
0.68UF 1005 0.68UF 100V 0.68UF 1200V 0.68UF 1608
0.68UF 16V 20% [3.2X1.6X1 0.68UF 1700V 0.68UF 275V 15MM 0.68UF 275VAC
0.68UF 275VAC X2(R46KI368000P0 0.68UF X 630V (CL21) 0.68UF/10V P 0.68uF/250V
0.68UF/275V 0.68UF/50V 5*11 0.68UF/50V/B 0.68UF/63V
0.68UF1000V 0.68uF16V 0.68uF-16V 2012(10%) 0.68uF20V
0.68UF-250V-5%-K73-17 0.68uF35V 0.68UF35V (T/T) 0.68UF35V/A型
0.68UF-400V-10%-K73-17B 0.68UF50V 0.68UF50V 4*7 5*11 0.68UF50V T/T
0.68UF630V 0.68UFR(K)120625V 0.68UH 0.68uH 0805
0.68uH 1008 0.68uH 2012 0.68uH 2520 0.68uH 3225
0.68UH/35A 0.68uH/SPM6530T_R68M140 0.68UH<04> 0.68uHIHLP1212BZERR68M11
0.68uHIHLP2525CZERR68M01 0.68μH;±20%;SMD;10.1m*11.6m; 0.68μH;±20%;SMD;6.6*7*3.0mm; 0.68μH;±20%;SMD;6.6*7.3mm;15
0.68Ω 0.68Ω J 2W MINI 0.6-9mm (.J9-0. 0.6米置源
0.6A125AVC 0.6A125VAC 0.6KV-T2A-100KA 0.6M 30 AWG COAXIAL(AC)
0.6M 30AWG COAXIAL(AC) 9 0.6mm 노랑 100m 0.6TBUF 0.70251
0.7-12.5mm 0.713932439 0.715270011 0.71MM LINKS PREFORMED
0.731.101 0.731.301 0.731.501 0.732.012
0.732.030 0.75_pF_0.01Ω_0.33%_0402_50V_ 0.750A 125V 快 0.75-1.5 1241608-1
0.75廓 (R750) 짹1% 0.75廓 짹5% 5W 0.75A 250VAC사뭴嶸▽퓷⒳툦 0.75IN KNOB BLACK
0.75mm 비닐 절연 전선 0.75-OHMF(3216) 0.75P 0.75P1.5KV(SG5-152-CTC)
0.75pF 0603 0.75pF 1005 0.75pF 1608 Z 0.75pF;±0.25pF;0402;NPO/C0G;5
0.75PF-0603-COG-50V-0.1PF-GRM 0.75SQ (BLK) 0.75SQ (BLUE) 0.75SQ (BROWN)
0.75SQ (GRAY) 0.75SQ (GREEN) 0.75SQ (ORANGE) 0.75SQ (RED)
0.75SQ*2C (BRNWHT) 0.7D-20 0.7D-25 0.7pF;±0.1pF;0201;NPO/C0G;25V
0.7PF-0603-NP0-250V-0.05PF-LOW 0.7X6.5X2.5T 0.8 0.8 BTOB CON'N
0.8*5*20*18.5T ( BAR-COIL ) 0.8/3.0/24 PIN 0.8/5.0/20 SOCKET 0.8/CR
0.8/H4.0/20핀/0.8 0.80 OHM 1 WATT 0.8-10PLT 0.82 OHM 1 WATT 5%
0.820226257 0.82廓 짹5% 5W 0.82廓(0R82) 짹1% 0.82ohm 1/2W 5%
0.8-2PLT 0.8-2PWT 0.82R/F/5025 0.82UF 250V
0.82UF 250V 10% 向扁形容 0.82uF 50V RADIAL 0.82UF-630VDC-10% 0.82uH 0.29A AXIAL
0.82uH 0805 0.82uH 1008 0.82UH 1608 0.82uH 2012
0.82uH 2520 0.82uH 3225 0.8-2x50 100p 0.82Ω(2012)(F)
0.82ΩG 0.8-3PLT 0.8-3PWT 0.8-4PLT
0.85*10MM (.0.86옴) 0.8-52mm (.J852. 0.8-5PLT 0.8-5PWT
0.868.165 0.8-6PLT 0.8-6PWT 0.87.0018.0
0.87.0020.0 0.87.0021.0 0.87.0023.0 0.87.0026.0
0.87.0032.0 0.87.0033.0 0.87.0040.0 0.87.0056.0
0.87.0057.0 0.87.0089.0 0.87.0092.0 0.87.0094.0
0.8-7PLT 0.8-7PWT 0.8-8PLT 0.8-8PWT
0.891.606 0.8-9PLT 0.8-9PWT 0.8A 250V 20X5
0.8CM30WOR01 0.8-H5.5-20P 0.8MM B TO B REC ASS'Y 0.8MM-H
0.8MM-H 3.0-8 0.8MM-H=3.0-8 0.8MM-H2.0 0.8MM-H3.0
0.8PF 0.8PF 1005 0.8PITCH 0.8T-WT-10A
0.8T-WT-3A T/R 0.8T-WT-8A 0.8UF2300VAC 0.91uH 1008
0.91Ω(2012)(F) 0.923 0.925603.2 0.95.18
0.95inch RGB OLED [A] 0.95inch RGB OLED [B] 0.964 0.96inch OLED [A]
0.96inch OLED(B) 0.9A 30V 0.9A 60V 0.9PF-0603-NP0-250V-0.1PF-LOW
0.9pieX16.5T 2.2A 0.9UF250V.DC-10%. Pitch:20mm 0.SA 0.SA.0
0/1%/AX RC05 (1/4W) 0/1%/R1608 0/1%/R2012 0/1608
0/180352/2 0/2012/J 0/280360/0 0/5%/1608
0/5%/2012 0/5%/R2012 0/J/1005 0/J/1608
0_1000 0~0.1Mpa 0~1.0Mpa 0~100℃ 4~20mA 0~10kpa 0~1Mpa
0~160℃ 00 00 2V4 00 00 00 - 7F FF FF
00 01050 00 0105025 00 01080 00 0108025
00 01100 00 0110025 00 01150 00 0115025
00 070 00 071 00 072 00 073
00 11 01 00 11 02 00 11 03 00 11 03 S1
00 11 04 00 11 06 00 11 06 V01 00 11 06 V03
00 11 07 00 11 08 00 11 17 00 11 V50
00 11 V79 00 19 41 00 19 55 S4 00 19 55 S5
00 19 56 00 19 57 00 19 58 V01 00 19 58 V02
00 19 72 LE 00 19 72 V01 00 20 01 V02 00 20 01 V09
00 20 01 V15 00 20 01 V16 00 20 01 V17 00 20 03 V02
00 20 06 US1 00 20 06 US2 00 20 07 US1 00 20 08 US2
00 20 09 V01 00 20 09 V02 00 20 09 V03 00 20 10
00 20 11 00 20 12 00 20 12 V01 00 20 12 V02
00 20 12 V03 00 20 12 V04 00 20 12 V05 00 20 16
00 20 16 P 00 20 16 P ESD 00 20 17 00 20 18
00 20 18 ESD 00 20 72 V01 00 20 72 V02 00 20 72 V04
00 20 72 V06 00 21 05 LE 00 21 19 LB 00 21 19 LB LE
00 21 19 LB S 00 21 20 00 21 35 LE 00 21 36
00 21 41 LE 00 31 20 V02 00 31 20 V03 00 50 01 T BK
00 50 01 T BKA 00 50 02 T BK 00 50 02 T BKA 00 50 03 T BK
00 50 03 T BKA 00 50 04 T BK 00 50 04 T BKA 00 50 05 T BK
00 50 06 T BK 00 5053 30 00 5257 00 00 5257 02
00 5533 03 00 5600 99 00 5601 20 00 6066 12
PREV    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    NEXT