HOME
Korea HQ : Rm 1707, 1st Block, Ace High Tech City, 3Ga 54-20, Munrae-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea ( Tel : 82-2-2634-6328     Fax : 82-2-2634-7328 )
China Office : Rm 704, A block, Huangdu square, #3008 Yitian road, Futian district, Shenzhen city,
Guangdong province, China ( Tel : 86-755-8321-2156~7     Fax : 86-755-8379-5857 )
PARTS LIST 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z 
VCT3834F-C4 VCT3834FD6 VCT3834F-D6LG30 VCT3834F-PP-D6LG10
VCT38XXA VCT40US05 VCT4842I-PY-F1 VCT4913G PZ
VCT4921(LG8043-13C) 7.6VTO8.7V VCT4921I PZ F1 000 VCT4921I-PZ-F-1-000 VCT4921I-PZ-F1-000
VCT4942F VCT4953I-PY-F1 VCT4963IPZC7 VCT4963I-PZ-C7-000
VCT4964 VCT4964 7.6VTO8.7V4.75VTO5.25V VCT4964I-PE-C7-000 VCT4964I-PZ-C7
VCT4964I-PZ-C7-000 VCT4964I-PZ-C7LG01 VCT4982R F2 000 VCT4982RF2000
VCT4982R-F2-000 VCT4982RXXF2 VCT4982R-XX-F2 VCT4982RXXF2T000
VCT4982R-XX-F2-T-000 VCT49X3 VCT49X31D2000 VCT49X31-D2-000
VCT49X3F VCT49X3F F2 000 VCT49X3F PY F1 000 VCT49X3F PY F1000
VCT49X3F PYF1000 VCT49X3F PZ F1 VCT49X3F/F2/000 VCT49X3FD5
VCT49X3FD5100 VCT49X3F-D5-100 VCT49X3FF2 VCT49X3F-F2
VCT49X3FF2000 VCT49X3F-F2-000 VCT49X3FF2100 VCT49X3F-F2-100
VCT49X3F-F2-100 7.6VTO8.7V 20. VCT49X3F-F2LF 7.6VTO8.7V4.75VT VCT49X3FP2F1000 VCT49X3FPEF1
VCT49X3F-PE-F1 VCT49X3FPYC7 VCT49X3FPYF1 VCT49X3F-PY-F1
VCT49X3FPYF1000 VCT49X3F-PY-F1000 VCT49X3F-PY-F1-S VCT49X3F-PY-F1-S-FU-000
VCT49X3FPZD2 VCT49X3F-PZ-D2 VCT49X3FPZD4000 VCT49X3F-PZ-D4000
VCT49X3FPZD5000 VCT49X3FPZF1 VCT49X3F-PZ-F1 VCT49X3FPZF1000
VCT49X3F-PZ-F1000 VCT49X3F-PZ-F1-000 VCT49X3F-PZ-F1-000(6 VCT49X3F-PZ-F-1-000(6927V2083A
VCT49X3F-PZ-F-1-000(6927V2101A VCT49X3F-PZ-F2-000 VCT49X3F-XM-D5M100 VCT49X3FXMF2000
VCT49X3F-XM-F2-000 VCT49X3F-XX-F2 VCT49X3F-XX-F2-000 VCT49X3F-XX-F2-T
VCT49X3FXXF2T000 VCT49X3FZF1000 VCT49X3GPZF1 VCT49X3GXXF2T
VCT49X3G-XX-F2-T VCT49X3ID2 VCT49X3I-D2-000 VCT49X3ID5000
VCT49X3I-XM-D2MI VCT49X3I-XM-D2MI00 VCT49X3R VCT49X3R F2 000
VCT49X3R F2000 VCT49X3R-2F VCT49X3RF2000 VCT49X3R-F2-000
VCT49X3RF-2-000 VCT49X3RXXF2 VCT49X3R-XXF2 VCT49X3R-XX-F2
VCT49X3RXXF2T VCT49X3R-XX-F2-T VCT49X3R-XX-F2-T-000 VCT49X3R-XX-FI-000
VCT49X7FF1000 VCT49X7F-F2-000 VCT49X7ID2 VCT49X7ID2000
VCT49X7I-D2-000 VCT49X7R F2 000 VCT49X7RF1 VCT49X7R-F1
VCT49X7R-F2-00 VCT49X7RF2000 VCT49X7R-F2-000 VCT49X7R-XM-F2
VCT49X7RXXF2 VCT49X7R-XX-F2 VCT49X7RXXF2T VCT49X7R-XX-F2-T
VCT49XFYPYD5000 VCT49XTE C7 VCT49XXI-C6 VCT49XYEC7
VCT49XYEPYC2 VCT49XYEPZC2 VCT49XYF VCT49XYF C7
VCT49XYF C7 100 VCT49XYF PY C7 VCT49XYF PZ C7 VCT49XYF/C7
VCT49XYFC6 VCT49XYFC7 VCT49XYF-C7 VCT49XYF-C7 7.6VTO8.7V4.75VTO5
VCT49XYFC7100 VCT-49XYF-C7-100 VCT49XYF-C7-100 VCT49XYFD2
VCT49XYF-D5-100 VCT49XYF-F1 VCT49XYF-F1 7.6VTO8.7V4.75VTO5 VCT49XYF-PY-BO
VCT49XYFPYC2 VCT49XYF-PY-C2 VCT49XYFPYC4 VCT49XYF-PY-C4
VCT49XYFPYC7 VCT49XYF-PY-C7 VCT49XYFPYD5000 VCT49XYF-PY-D5-000
VCT49XYFPZ VCT49XYFPZC7 VCT-49XYF-PZ-C7 VCT49XYF-PZ-C7
VCT49XYFPZCO VCT49XYF-PZ-CO VCT49XYF-PZ-CZ VCT49XYF-PZ-D5-000
VCT49XYF-XM-C7 VCT49XYF-XM-C7-100 VCT49XYF-XM-C7-100LF VCT49XYF-XM-C7-100LF 7.6VTO8.7
VCT49XYF-XM-C7-T-41 VCT49XYFXMD5 VCT49XYF-XM-D5 VCT49XYF-XX-F1
VCT49XYI VCT49XYI C7 VCT49XYIBO VCT49XYIC7
VCT49XYI-C7 VCT49XYID2 VCT49XYI-D2-000 VCT49XYID5
VCT49XYID5000 VCT49XYI-D5-000 VCT49XYI-XM-D2 VCT49XYR-F1
VCT49XYR-XX-F1 VCT4SC3ID2 VCT4SXR2 VCT51E545A
VCT51H311C VCT51H311C DIP-2-L VCT51H331C VCT51H331C DIP-L
VCT51H511C VCT51H511C DIP-2-LA - VCT51J311C VCT51J311C DIP-2-W
VCT51J311CDIP VCT51J511C VCT51J511C DIP-2-W VCT51J511C DIP-W
VCT51J511CDIP VCT53A111C VCT53A111C DIP-2-SL VCT53A111C DIP-SL
VCT53A111CDIP VCT53C111C VCT53C111C DIP-2-H VCT53C111C DIP-H
VCT53C111CDIP VCT53E111C VCT53E111C DIP-2-H VCT53E111C DIP-H
VCT53E111CDIP VCT53F111C VCT53F111C DIP-2-C VCT53F111C DIP-C
VCT53F111CDIP VCT53G111C VCT53G111C DIP-2-L VCT53G111C DIP-L
VCT53G111CDIP VCT53H111C VCT53H111C DIP-2-LA VCT53H111C DIP-L
VCT53H111CDIP VCT53J311C VCT53J311C DIP VCT53J311C DIP-
VCT53J311CDIP VCT53J312C VCT53J312C DIP VCT53J312C DIP-
VCT53J313C VCT53J313C DIP VCT53J313C DIP- VCT53J314C
VCT53J314C DIP VCT53J314C DIP- VCT53J315C VCT53J315C DIP
VCT53J315C DIP- VCT53J316C VCT53J316C DIP VCT53J316C DIP-
VCT53J317C VCT53J317C DIP VCT53J317C DIP- VCT53J318C
VCT53J318C DIP VCT53J318C DIP- VCT53J319C VCT53J319C DIP
VCT53J319C DIP- VCT53J320C VCT53J320C DIP VCT53J320C DIP-
VCT53J321C VCT53J321C DIP VCT53J321C DIP- VCT53J322C
VCT53J322C DIP VCT53J322C DIP- VCT53J323C VCT53J323C DIP
VCT53J323C DIP- VCT53J324C VCT53J324C DIP VCT53J324C DIP-
VCT54J511C VCT54J511C DIP-W VCT56G514A VCT56H511C
VCT56H511C DIP-2-LA + VCT56H511C DIP-LA + VCT56H511CDIP VCT57G111C
VCT57G111C DIP-2-L VCT57G111C DIP-L VCT57G111CDIP VCT57H111C
VCT57H111C DIP-L VCT57H111C DIP-2-LA VCT57H111CDIP VCT60US12
VCT60US15 VCT60US24 VCT6733G-FA-B2 VCT6743G
VCT6743G B3 080 VCT6743G-B3 VCT6743GB3080 VCT-6743G-B3-080
VCT6743G-FA VCT6743G-FA-B2-000 VCT6743GFAB3 VCT6743G-FA-B3
VCT6743GFAB3080 VCT6743G-FA-B3-080 VCT6743G-FA-B3-080 Video Decod VCT6743G-FA-B3-T-2
VCT6743G-FA-B3-T-27 VCT6743GFAB3T27080 VCT6743G-FA-B3-T-27-080 VCT6743G-FA-B3-T-27-080 MICR
VCT6743G-FA-B3-T-27-080/VCT674 VCT6743G-FA-B3-TSD0 VCT6743G-FA-B3-TSD0-00027ZAFAA VCT6743G-FA-T-27-0
VCT6743GFAT27080 VCT6743G-FA-T-27-080 VCT6753G VCT6753GB2000
VCT6753G-B2-000 VCT6753GFAB2 VCT6753G-FA-B2 VCT6753GFAB3
VCT6753G-FA-B3 VCT6753G-FA-B3-T-27-000 VCT6773G - HA - B2 - 000 1.71V VCT6773G B3 000
VCT6773G-B2-000 VCT6773GB3 VCT6773G-B3 VCT6773GB3000
VCT6773G-FA VCT6773G-FA-B2-000 VCT6773GFAB3 VCT6773G-FA-B3
VCT6773G-FA-B3-000 VCT6773GFA-B3-000 VCT6773G-FA-B3-000 Video Decod VCT6773G-FA-B3-T-27
VCT6773G-FA-B3-T-27-000 VCT6773G-FA-B3-T-27-000/VCT677 VCT6793G B2 000 VCT6793GFAB3
VCT6793G-FA-B3 VCT-67XYG VCT67XYGB2 VCT67XYG-B2
VCT67XYGB2000 VCT67XYG-B2-000 VCT67XYGB2EVA VCT67XYG-B2-EVA
VCT67XYG-B3-EV VCT67XYGB3EVA VCT67XYG-B3-EVA VCT67XYGFAB2
VCT67XYG-FA-B2 VCT67XYG-FA-B3-EVA VCT6933GB2 VCT6933G-B2
VCT6933G-B2-000 VCT6933GFAB2 VCT6933G-FA-B2 VCT6933G-FA-B2-580
VCT6953G B3 00 VCT6953G B3 000 VCT6953GB3 VCT6953G-B3
VCT6953GB3-000 VCT6953GFAB2 VCT6953G-FA-B2 VCT6953GFAB3
VCT6953G-FA-B3 VCT6973-FAB3 VCT6973-FA-B3 VCT6973G
VCT6973G B2000 VCT6973G B3 VCT6973G B3 000 VCT6973GB2000
VCT6973G-B2-000 VCT6973GB3 VCT6973G-B3 VCT6973GB3000
VCT6973G-B3-000 VCT6973GB3-000 VCT6973GB3802 VCT6973G-FA
VCT6973GFAB2 VCT6973G-FA-B2 VCT6973G-FA-B2-000 VCT6973GFAB3
VCT6973G-FAB3 VCT6973G-FA-B3 VCT6973G-FA-B3-00 VCT6973G-FA-B3-000
VCT6973G-FA-B3-000 Video Decod VCT6973G-FA-B3-101 VCT6973G-FA-B3-S VCT6973G-FA-B3-T-27-000
VCT6973G-FA-B3-T-27-000/VCT697 VCT6993G B3 000 VCT6993G B3000 VCT6993GB3000
VCT6993G-B3-000 VCT69XYG B2 000 VCT69XYG2000 VCT69XYGARB3
VCT69XYG-AR-B3 VCT69XYGB1000 VCT69XYG-B1-000 VCT69XYG-B2
VCT69XYGFAB2 VCT69XYG-FA-B2 VCT69XYG-FA-B2 EVA VCT69XYG-FA-B2-000
VCT69XYGFA-B2-000 VCT69XYG-FA-B2EVA VCT69XYGFAB3 VCT69XYG-FA-B3
VCT69XYG-FA-B3-EVA VCT69XYG-FA-B3-T VCT69XYHB3EVA VCT69XYH-B3-EVA
VCT7573PA1H000 VCT7573P-A1-H000 VCT7573P-EP-A1 VCT7593P-A1-H802
VCT7593P-FA-A1 VCT7784-6008 VCT7793A1H101 VCT7793PA1H000
VCT7793P-A1-H000 VCT7793PA1H100 VCT7793P-A1-H100 VCT7793P-FA-A1
VCT7793P-FA-A1-101 VCT77VWPA1GEVA VCT77VWP-A1-GEVA VCT77VWPA1HEVA
VCT77VWP-A1-HEVA VCT77VWP-FA-AI VCT7910-4553 VCT7993P
VCT7993P A1 H000 VCT7993P A1 H500 VCT7993P FA A1-H-500 VCT7993P-A1
VCT7993PA1G000 VCT7993PA1G100 VCT7993PA1H000 VCT7993P-A1H000
VCT7993P-A1-H000 VCT7993PA1H500 VCT7993P-FA-A1 VCT7993P-FA-A1-H000
VCT7993P-FA-A1-H-000 VCT7993PP1H000 VCT79VWP VCT79VWP A1 GEVA
VCT79VWP A1 HEVA VCT79VWPA1GEVA VCT79VWP-A1-GEVA VCT79VWPA1HEVA
VCT79VWP-A1-HEVA VCT79VWP-FA-GEVA-000 VCT8376P A4 H000 VCT8378P A4 H500
VCT8378PA4H500 VCT8378P-FK-A4-500 VCT8378P-FK-A4-HT-15-500 VCT837XP
VCT837XP A3 HEVA VCT837XP A3 HEVA VCT837XP A4 HEVA VCT837XPA3HEVA
VCT837XPA4HEVA VCT837XP-FK-A2 VCT837XP-FK-A3-EVA VCT837XP-FK-A4
VCT8398A5H000 VCT8398-A5-H000 VCT8398P VCT8398P A4
VCT8398P A4 H802 VCT8398PA4 VCT8398PA4H802 VCT8398P-A4-H802
VCT8398P-A4-H-802 VCT8398P-WL VCT8398P-WL-A4-000 VCT8398P-WL-A5-000
VCT839XP A4 HEVA VCT839XPA4HEVA VCT87XYG B1 000 VCT9656H-EM-A3
VCT9678H-EM-A3 VCT9678HEMA3H000 VCT9678H-EM-A3-H000 VCT9778HA2EVA
VCT9778H-A2-EVA VCT9778HEMA2 VCT9778H-EM-A2 VCT9778HXSB1
VCT9778H-XS-B1 VCT9858HA3H000 VCT9858H-A3-H000 VCT9858H-EM-A3
VCT9858H-EM-A3---- VCT9858H-EM-A3----HT---13- VCT9858H-EM-A3----HT---13---00 VCT9878H-A3
VCT9878H-EM-A3-000 VCTCX0111C2 VCTCX012800 vctcx0201c1
VCTCX0204C216800000M VCTCX0205CB VC-TCX0-208C3 VC-TCX0-208C3(S09663)
VC-TCX0-214C6 26.0MHZ VCTCXO VC-TCXO VCTCXO 13Mhz 3.3V(5*3.2)
VC-TCXO 19.68MHZ VC-TCXO DSA321SDA 26MHz VCTCXO TV230A-DV-2-250 VCTCXO(5032) 19.200MHz
VC-TCXO/DSA535SB(26MHZ) VCTCXO_30.000MHz CMOS VC-TCXO-105D1 VC-TCXO-105D-51.84MHZ
VC-TCXO-107CX VC-TCXO-111C VC-TCXO-111C- vctcxo111c2
VC-TCXO-12-14.3181MHZ VC-TCXO-12-27.675MHZ VC-TCXO-133C VC-TCXO-143D(49.536Mhz)
VC-TCXO-145CB-27MHZ VC-TCXO-15.36MHZ VC-TCXO-155 VC-TCXO-155CB
VC-TCXO-158D VCTCXO-16.384 VCTCXO-19.20000MHz(5*3.2) VCTCXO19.2MHZ
VCTCXO19.6 VCTCXO19.680MHZ VC-TCXO19.68MHZ VCTCXO192EDK
VCTCXO2010C11968MHZ VC-TCXO-201C1-19.68M VCTCXO201CA VC-TCXO-201CA-10.000MHZ
VC-TCXO-201CP VC-TCXO-2042C219.8MHZ VC-TCXO-204C VC-TCXO-204C/5*7
VC-TCXO-204C1 VC-TCXO-204C1(14.4MHZ) VC-TCXO-204C-13.000M VCTCXO204C2
VC-TCXO-204C2 VCTCXO-204C2 19.200MHZ VC-TCXO204C2 19.68MHZ VCTCXO204C2 19.68MHZB
VC-TCXO-204C2(19.68) VC-TCXO-204C2/19.68MHz VC-TCXO-204C2/5*7 VCTCXO204C213.0MHZ
VCTCXO204C2130MHZ VCTCXO204C216800000M VC-TCXO-204C2-19.44MHZ VC-TCXO-204C2-19.68M
VCTCXO204C219.68MHZ VC-TCXO-204C2-19.68MHZ VCTCXO-204C2-19.68MHZ VCTCXO204C2-19.68MHZ
VCTCXO204C219.68MHZB VC-TCXO-204C2-19.68MHZ-B VC-TCXO-204CL VC-TCXO-205CA-13.0MHZ
VCTCXO205CA130MHZ VC-TCXO-205CT(19.68MHZ) VC-TCXO-208 VCTCXO208C
VC-TCXO-208C VC-TCXO-208C 19.2 B MHz VC-TCXO-208C 19.200MHZ VC-TCXO-208C 19.68 H MHZ
VC-TCXO-208C 19.68HMHZ VC-TCXO-208C 19.68MHZ VC-TCXO-208C(19.68MHZ) VC-TCXO-208C(2nd)
VC-TCXO-208C-13.0DMHZ VC-TCXO-208C-13.0MHZ VC-TCXO-208C19.200MHZ VC-TCXO-208C-19.2M
VC-TCXO-208C-19.44 MHZ VC-TCXO-208C-19.68EMHZ VC-TCXO-208C-19.68H MHz VCTCXO208C19.68HMHZ
VC-TCXO-208C-19.68HMHZ VC-TCXO-208C26MHZ VC-TCXO-208C3 VC-TCXO-208C3 19.2EMHZ
VC-TCXO-208C3 19.68HMHZ VC-TCXO-208C3 26.0 C MHZ VC-TCXO-208C319.68MHz VC-TCXO-208C3-26MHZ
VC-TCXO-208C5 VC-TCXO-208C5 13.0MHZ VC-TCXO-208C5 19.68E MHZ VC-TCXO-208C5 19.68EMHZ
VC-TCXO-208C5 19.68MHz VC-TCXO-208C5(19.2MHZ) VC-TCXO-208C5-19.68E MHz VC-TCXO212C4 13.000MHZ
VC-TCXO-212C4 (19.68MHz) VC-TCXO-212C4(14.4MHZ) VCTCXO-212C4(19.68MHZ) VC-TCXO-212C419.68MHz
VCTCXO214C5 VC-TCXO-214C5 VC-TCXO-214C5 19.2EMHZ VC-TCXO-214C5 19.2MHz
VC-TCXO-214C5 26.0MHZ VC-TCXO-214C5-19.2MHZ VC-TCXO-214C6 13MHZ VCTCXO-214C6 20.000MHZ
VC-TCXO214C6 26MHZ VC-TCXO-214C6 26MHZ VC-TCXO-214C6 30MHZ VC-TCXO-214C6_30MHZ
VC-TCXO-214C6-20.000MHZ VC-TCXO214C6-20.00MHZ VC-TCXO-214C6-20.0BMHZ VC-TCXO-214M-19.2MHZ
VCTCXO2520_19.200MHz 1.0ppm VCTCXO2520_26.000MHz 1.0ppm VCTCXO2520_32.000MHz 1.0ppm VCTCXO2520_52.000MHz 1.0ppm
VCTCXO3225_10.000MHz VCTCXO3225_10.000MHz 0.5ppm VCTCXO3225_10.000MHz 1.0ppm VCTCXO3225_10.000MHz HCMOS
VCTCXO3225_12.800MHz 1.0ppm VCTCXO3225_13.000MHz 1.0ppm VCTCXO3225_14.74560MHz VCTCXO3225_14.7456MHz
VCTCXO3225_14.7456MHz 1.0ppm VCTCXO3225_16.0000MHz VCTCXO3225_19.2000MHz VCTCXO3225_19.200MHz
VCTCXO3225_19.200MHz 1.0ppm VCTCXO3225_19.6608MHz VCTCXO3225_19.680MHz VCTCXO3225_20.000MHz
VCTCXO3225_21.250MHz VCTCXO3225_26.0000MHz VCTCXO3225_26.000MHz VCTCXO3225_30.000MHz 1.0ppm
VCTCXO3225_30.00MHz 1.0ppm VCTCXO3225_32.000MHz VCTCXO3225_40.00MHz VCTCXO3225_40.00MHz 1.0ppm
VCTCXO40MHZ VCTCXO-40MHZ VCTCXO5032 21.25MHz VCTCXO5032_10.000MHz 1.0ppm
VCTCXO5032_12.800MHz VCTCXO5032_13.000MHz 1.0ppm VCTCXO5032_16.000MHz VCTCXO5032_19.200MHz 1.0ppm
VCTCXO5032_24.288890MHz VCTCXO5032_28.983330MHz VCTCXO52A432C19.2MHZ VCTCXO7050_10.000MHz
VCTCXO7050_19.200MHz VC-TCXO-7Q26001001 VC-TCXO-85-14.31818MHZ VC-TCXO-85-17.734475MHZ
VC-TCXO-85C1-14.31818MHZ VCTCXO-B0B5 16.384 VCTCXO-BOA3-14.400MHZ VCTCXOSTA350CT1028224MHZ
vctcxosta350ct1028224mhzsun VCTCXOTTS05V VCTF 0.5SQ 4C (REDBLKGRNWHT) ( VCTF 1.5*2C
VCTF 60227-5 1.5SQ*2C BLK VCTF0.58P VC-TFS6 VCTFS8
VC-TFS8 VCTI 49XX DIP 88P ST (MONOAV_S VC-TOXO-208C3 VCTXO-10.000
VC-TXO-23SM-100-B VC-TXO-23SM-192-B VC-TXO-23SM-200-B VC-TXO-23SM-260-B
VCTXO-30A3 16.384MHZ VC-TXO-35SM-100-B VC-TXO-35SM-120-B-TR VC-TXO-35SM-128-B-TR
VC-TXO-35SM-128-D VCTXO35SM130B VC-TXO-35SM-130-B-TR VC-TXO-35SM-144-B-TR
VC-TXO-35SM-168-B-TR VC-TXO-35SM-192-B-TR VC-TXO-35SM-194-B-TR VC-TXO-39SM0128
VC-TXO-39SM-100 VC-TXO-39SM-100-A VC-TXO-39SM-100-TR VC-TXO-39SM-128-TR
VC-TXO-39SM-130 VC-TXO-39SM-130-TR VC-TXO-39SM-168-TR VC-TXO-39SM-194.4-TR
VC-TXO-39SMX-100-TR VC-TXO-39SMX-128-TR VC-TXO-39SMX-130-TR VC-TXO-39SMX-168-TR
VC-TXO-39SMX-194.4-TR VCU1695N30KRA VCU210 VCU2100
VCU2100A VCU2100E VCU213204 VCU2133
VCU2133 D/C82 VCU2133A VCU2133-A VCU2133A73
VCU2133A-73 VCU2133A-73-73/50 VCU2133A737350 VCU2133A-76
VCU2133AG VCU2133APLCC vcu2133apm VCU2133AQ
VCU2133DC82 VCU2134 VCU2136 VCU213623
VCU2136-23 VCU213652 VCU2136-52 VCU2136A
VCU2136A-SP VCU2136PLCC VCU2163AG VCU700
VCUFCB 16.384MHZ TAPE/ VCUFCB 16.384MHZ TAPE/REEL VCUFCB16.384MHZTAPE/REEL VCUFCB16384MHZTAPEREEL
VCUFLA19440MHZ VCUG040030L1WP VCUG040050L1WP VCUG040075L1WP
VCUG040100L1DP VCUG040100L1WP VCUG040150L1WP VCUG040180L1WP
VCUG060030L1RP VCUG060050L1DP VCUG060050L1RP VCUG060050L1WP
VCUG060075L1DP VCUG060075L1RP VCUG060100L1D-LF VCUG060100L1DP
VCUG060100L1RP VCUG060150L1RP VCUG080030H1RP VCUG080030H1WP
VCUG080030L1RP VCUG080030L1WP VCUG080050L1DP VCUG080050L1RP
VCUG080050L1WP VCUG080075H1DP VCUG080075H1RP VCUG080075L1RP
VCUG080075L1WP VCUG080100H1RP VCUG080100H1WP VCUG080100L1RP
VCUG080150H1RP VCUG080150L1DP VCUG080150L1RP VCUG080150L1WP
VCUG080320L1TP VCUG080320L1TPHKT VCUG080320L1TP-HKT VCUG120030H1DP
VCUG120030H1RP VCUG120030H1WP VCUG120030L1DP VCUG120030L1RP
VCUG120030L1WP VCUG120050H1DP VCUG120050H1RP VCUG120050L1DP
VCUG120050L1RP VCUG120050L1WP VCUG120075H1DP VCUG120075H1RP
VCUG120075L1DP VCUG120075L1RP VCUG120075L1WP VCUG120100H1DP
VCUG120100H1RP VCUG120100L1DP VCUG120100L1RP VCUG120100L1WP
VCUG120150H1DP VCUG120150H1RP VCUG120150H1WP VCUGCA 12.352MHZ TRAY
VCUGCA 48.8029MHZ VCUGCA 60.000 VCUGCA12.352MHZTRAY VCUGCA12352MHZTRAY
VCUGCA34.3680MHZ VCUGCA-34.368MHz VCUGCD1.5440MHZ VCUGCD32.768MHZ
VCUGLA16384MHZ VCUGLA-16MHZ VCUGLA-40MHZ VCUGLA-51.8400MHZ
VCUGLA59535 VCUGLB25.0000MHZ VCUGLB250000MHZ VCUGLD2.0480MHZ
VCUGLD30.0000MHZ VCUGLD60.0000MHZ VCUHCA 27.000 VCUHCA-1.544MHz
VCUHCA-2.048MHz VCUHLA-30.0MHZ VCUHLA8.0000MHZ VCUHLD-15.000MHZ
VCUHLD-16.384MHZ VCUHLD44.7360MHZ VCUHLD6.4800MHZ VCUHLD-6.4800MHZ
VCUHLD-6.48MHZ VCUNLD-39M3216000 VCUNLD-61.44MHZ VCUNLD65.5360MHZ
VCUNLD655360MHZ VCUSQFC475MB VCUT03B1-DD1 VCUT0505B-HD1
VCUT0505B-HD1-G VCUT0505BHD1GS08 VCUT0505B-HD1-GS08 VCUT05A4-05S-G-08
VCUT05B1-DD1 VCUT05B1DD1G08 VCUT05B1-DD1-G-08 VCUT05B1-DD1-G-8
VCUT05D1SD0G408 VCUT05D1-SD0-G4-08 VCUT0714A02ZGS08 VCUT0714A-02Z-GS08
VCUT0714A-HD1 VCUT0714AHD1GS08 VCUT0714A-HD1-GS08 VCUT0714A-HDI-GS08
VCUT07B1-HD1-G4-08 VCUTC714A-HD1-GS08 VC-V1-050/150.000MHZ VC-V1-050/155.520MHZ
VC-V1-100/156.000MHZ VC-V1-100/75.000MHZ VC-V1-103 VC-V1-103/35.328MHz
VC-V1-103/80.000MHZ VCV110335328MHZ VCV16M8T75 VCV1A2B
VC-V2-050/10.000MHZ VC-V2-050/50.000MHZ VC-V2-103/25.000MHZ VCV300E-7BG432C
VCV5173 VCV8X802A VCW20-12-01A VCW21-36D-3-02F-Q
VCW21-5D-3-02F-Q VC-W28-6BU VC-W28-6DU VC-W28-6EU
VC-W28-6FU VC-W28-6HU VCW30-12-02A VCW31-36D-4-03F-Q
VCW31-3D-4-03F-Q VCW31-5D-4-03F-Q VCW40-12-02A VCW41-36D-5-03F-Q
VCW41-3D-5-03F-Q VCW41-5D-5-03F-Q VCW48PRY5C VCX
VCX0/33V VCX00 VCX0-102W-24.576MHZ VCX02048KHZ
VCX0-250H-7.2MHZ VCX03025C100(27000MHZ) VCX0-34816MHZ VCX0-421-38.880M
VCX0-44736MHZ VCX08 VCX0-9000(10.762238MHZ) VCX0S201
VCX0-S478(158.976MhZ) VCX0S478(158976MhZ) VCX0-S479(622.080MhZ) VCX0S479(622080MhZ)
VCX1007Q62R VCX1-1001-35M328 VCX1252ST70 VCX132
VCX13245 VCX15050A2867250 VCX157 VCX1577Q50R
VCX162244 VCX162244MTD VCX162244MTDX VCX162245
VCX16224S VCX16225 VCX162373 VCX162374
VCX162374MTDX VCX16240 VCX16244 VCX16244DGGR
VCX16244FT VCX16244G VCX16244MTDX VCX16245
VCX16245DGGR VCX16245MTDX VCX162827 VCX162838
VCX162839MTD VCX16283BZ VCX1632245 VCX1632245VC
VCX163245 VCX163245G VCX1634Q50R VCX16373
VCX16373MTDX VCX16374 VCX164245 VCX16425
VCX16500 VCX16500MTD VCX16501 VCX16501MTDX
VCX16601 VCX16601MTD VCX16601MTDX VCX16721MTDX
VCX16722 VCX16722MTDX VCX16821 VCX16821MTDX
VCX16827 VCX16827MTD VCX16827MTDX VCX16838MTD
VCX16838MTDX VCX16839 VCX16839MTD VCX16839MTDX
VCX1752Q50R VCX186N1 VCX1880 VCX1977
VCX1977R50 VCX2074UT60 VCX2074UT62 VCX2165
VCX2245 VCX244 VCX244FT VCX245
VCX245FT VCX245Z VCX257 VCX32
VCX32374 VCX32374G VCX32500 VCX38
PREV    41  42  43  44  45  46  47  48  49  50    NEXT